Ліпрот Біо впливає на продуктивність свиней.

  • -

Ліпрот Біо впливає на продуктивність свиней.

Influence of Liprot Bio® feed additive on productive qualities of pigs.

 

Л. В. Нагорна, д-р вет. наук, Сумський національний аграрний університет. Журнал Корми і годівля № 1 січень 2021. 

 

Забезпечення розкриття генетичного потенціалу продуктивних тварин сучасних порід, ліній та кросів повною мірою можливе лише за використання повноцінних та збалансованих кормів. Що вищими є продуктивні характеристики, то вибагливішими будуть тварини до умов годівлі, догляду й утримання, оскільки не є секретом, що 85–90% успіху будь-якої галузі тваринництва залежить від умов, які створюють для поголів’я. Представником сучасного покоління джерел протеїну на ринку України є Ліпрот Біо® – побічний продукт ферментації, отриманий у результаті виробництва амінокислот культурою orynebacterium glutamicum, внаслідок біоферментації в процесі мікробіологічного синтезу, за використання  субстратів рослинного походження та мінеральних солей.

Амінокислоти – органічні кислоти, що містять одну чи кілька аміногруп, найважливіші азотовмісні речовини в живій клітині. Усі α-амінокислоти (крім гліцину) мають асиметричний α-вуглецевий атом та існують у двох ізомерних формах. Незамінні амінокислоти не синтезуються в організмі вищих тварин і повинні надходити туди з кормами. Для організму продуктивних тварин незамінними є гістидин, ізолейцин, лейцин, лізин, метіонін, фенілаланін, треонін, триптофан і валін. Вони мають бути наявними в кормах для підтримки необхідного азотистого балансу в організмі. Їх дефіцит призводить до порушень обміну речовин, зупинки росту, зниження приростів.

 

Наразі можливі три способи промислового отримання незамінних амінокислот: гідроліз білків рослинного і мікробного походження, мікробіологічний і хімічний синтез. Понад 70% усіх вироблених промисловістю чистих препаратів амінокислот отримують шляхом мікробіологічного синтезу. На другому місці за обсягом виробництва – хімічний синтез.

Технології одержання амінокислот за рахунок гідролізу білків економічно менш вигідні, тому вони не набули великого поширення. Під час мікробіологічного синтезу утворюються L-інокислоти, що є продуктами життєдіяльності спеціально дібраних і відселекціонованих штамів ікроорганізмів, здатних накопичувати в культуральній рідині необхідну кількість амінокислоти. 

 

Коротка характеристика Ліпрот Біо®

задовольняє потреби організму продуктивних тварин в амінокислотах та білках і може використовуватися як кормовий матеріал для виробництва комбікормів, кормових концентратів і добавок для годівлі великої рогатої худоби м’ясного і молочного напрямів продуктивності, коней,свиней, бройлерів та курей-несучок, відповідно до видових і вікових особливостей раціону тварин.

У разі введення в раціон ЛіпротБіо® сприяє максимальному розкриттю генетичного потенціалу тварин, зменшує буферність корму, стимулює зростання приростів, покращуючи цим продуктивність. Основними характеристиками та перевагами Ліпрот Біо® є високий вміст у ньому білка (понад 70%) з одноклітинною структурою, високий коефіцієнт кишкового перетравлення білка (понад 92%) завдяки низькомолекулярній структурі, різноманітний амінокислотний склад із коефіцієнтом стандартизованої перетравлюваності кишечника для амінокислот понад 93%, натуральність та відсутність у його складі генетично модифікованих компонентів.

 

Ефективність застосування Ліпрот Біо®

В умовах промислового свинарства для встановлення ефективності застосування досліджуваної кормової добавки в разі введення її в раціон свиней на прирости та кінцеву якість забійних туш було дібрано генетичну лінію свиней DanBred (Польща). Для експериментальних досліджень вибрали 1500 голів, з яких сформували дослідну та контрольну групи. Маса особин, дібраних для експерименту, становила 22– 25 кг. Утримання тварин на період експерименту здійснювалося в групових станках, параметри мікроклімату відповідали віковим категоріям свиней. Раціон тварин контрольної групи у своєму складі містив генетично модифіковане соєве та рапсове борошно, пальмову та соняшникову олію, які було додано до зернових компонентів. Сою та рапс попередньо піддавали екстракції.

Основними складниками раціону тварин дослідної групи були соєвий шрот, екструдована немодифікована соєва і рапсова макуха, рапсова олія та зернові компоненти з додаванням Ліпрот Біо®. Останній компонент забезпечив високі показники сирого протеїну та лізину, чого не можна було досягти завдяки наявності інших складників раціонів обох груп тварин. Оскільки експеримент також передбачав визначення впливу Ліпрот Біо® на якісні характеристики туш, упродовж нього тварини отримували три типи кормів, з урахуванням їхніх вікових категорій: стартовий, гроверний та фінішний. Компонентний склад зазначених комбікормів було дібрано на основі стандартів, розроблених в інституті фізіології та годівлі тварин Польської академії наук. У раціон тварин різних вікових категорій дослідної групи Ліпрот Біо® було введено в такому співвідношенні (табл. 1).

 

У подальшому перебігу експерименту було встановлено вплив введення Ліпрот Біо® впродовж періоду відгодівлі на основні технологічні характеристики свиней (табл. 2). Показники, представлені в табл. 2, підтверджують доцільність введення Ліпрот Біо® в раціони свиней товарного стада. Водночас, проаналізувавши чисельність падежу свиней у дослідній та контрольній групах тварин, встановили, що зазначені показники також відрізнялися і дорівнювали 0,5 та понад 1,5% відповідно. Цей фактор також підтверджує позитивний вплив досліджуваної кормової добавки на загальний статус здоров’я свиней упродовж відгодівлі.

 

Встановлення ефективності впливу Ліпрот Біо® на якісні характеристики туш

Забій тварин і якість туш оцінювали на основі системи класифікації напівтуш EUROP відповідно до стандарту EUROP PN-A-82001/A1 та вимог Регламенту Ради (ЄС) № 1234/2007, Регламенту Комісії (ЄС) № 1249/2008 на переробному підприємстві ANIMEX FOOD (Польща). Згідно із зазначеним стандартом усі туші поділяють на кілька класів, залежно від вмісту в них м’язової тканини: S – 60% і більше; Е – 55,0–59,9%; U – 50,0–54,9%; R – 45,0–49,9%; O – 40,0–44,9%; P – менше 40,0%. Масову частку цієї тканини в тушах визначають відсотковим співвідношенням поперечнопосмугованих м’язів до загальної маси туші. 

На якісні характеристики туші впливає кількісне співвідношення в ній м’язів, відповідно до класифікації EUROP, а також вагові показники її найцінніших з технологічної точки зору частин: корейки, лопатки, шиї та шинки. Дослідження, проведені в умовах переробного підприємстваANIMEX FOOD, показали: що вища забійна маса туші, то нижчий у ній вміст м’язової тканини (до 55% за класифікацією EUROP). Максимальним він був у свиней за досягнення ними забійної кондиції 100–110 кг. Відгодівля тварин до вагових показників 110–130 кг тенденційно знижувала цінність туш за чинною класифікацією EUROP. На вміст м’язової тканини в тушах мала вплив також і стать забійних тварин (рис.). У свинок вихід м’язової тканини, відповідно до класифікації EUROP, був вищим, про що свідчать дані представленої діаграми. У результаті аналізу туш свиней, отриманих від тварин, яких було використано в дослідженнях впливу на показники приростів Ліпрот Біо®, встановлено зростання виходу м’язової тканини в тушах свиней дослідної групи (табл. 3).

Дані представленої таблиці свідчать, що в тушах тварин дослідної групи отримано понад 50% напівтуш класу S, порівняно з тушами тварин контрольної групи. Також відсутні напівтуші класів R, O та P. Незважаючи на той факт, що забій тварин здійснювали за досягнення ними забійної кондиції 130 кг, у напівтушах свиней дослідної групи відзначено стійку тенденцію до підвищення частки товарних елементів туш завдяки зростанню категорійності останніх. Що вищою була категорія туші за рівнем м’язової тканини, то більшими виявлялись вагові показники її найцінніших частин: корейки, лопатки, шиї та шинки. 

Отже, отримані експериментальні дані свідчать про важливість застосування Ліпрот Біо® як додаткового компонента раціонів у процесі відгодівлі свиней.

Ексклюзивним представником Ліпрот Біо® в Україні є компанія «Біо Формула».

Табл. 1. Вміст компонентів у раціоні свиней дослідної групи

Назва складникаСтартовий раціон
(25–60 кг)
Гроверний раціон
(60–90 кг)
Фінішний раціон
(90–130 кг)
Ліпрот Біо® (%) 1,501,401,30
Пробіотик+
Фітаза+++
Ендо-1,4-β-ксиланаза+++
Ендо-1,4-β-глюканаза+++
Вітамін С+++

Табл. 2. Вплив Ліпрот Біо® на основні відгодівельні характеристики свиней

Показники Контрольна групаДослідна група
Середньодобовий приріст упродовж відгодівлі (г/добу)980,601098,66
Коефіцієнт конверсії корму2,872,427
Середньодобове споживання корму2,8272,690
Тривалість відгодівлі від 25 до 130 кг (діб)108,596
Показник споживання корму (у середньому на голову, кг)301,35254,83

Табл. 3. Класифікаційна характеристика туш свиней відповідно до класифікації EUROP.

Клас напівтушТуші від тварин контрольної групи
(% м’язової тканини)
Туші від тварин дослідної групи
(% м’язової тканини)
S5 — 1558 — 65
E46 — 65 38 — 40
U15 — 121 — 2
R1 — 2
O
P