Архивы по рубрикам: Прибыльное птицеводство.

  • -

Ліпрот Біо впливає на продуктивність свиней.

Influence of Liprot Bio® feed additive on productive qualities of pigs.

 

Л. В. Нагорна, д-р вет. наук, Сумський національний аграрний університет. Журнал Корми і годівля № 1 січень 2021. 

 

Забезпечення розкриття генетичного потенціалу продуктивних тварин сучасних порід, ліній та кросів повною мірою можливе лише за використання повноцінних та збалансованих кормів. Що вищими є продуктивні характеристики, то вибагливішими будуть тварини до умов годівлі, догляду й утримання, оскільки не є секретом, що 85–90% успіху будь-якої галузі тваринництва залежить від умов, які створюють для поголів’я. Представником сучасного покоління джерел протеїну на ринку України є Ліпрот Біо® – побічний продукт ферментації, отриманий у результаті виробництва амінокислот культурою orynebacterium glutamicum, внаслідок біоферментації в процесі мікробіологічного синтезу, за використання  субстратів рослинного походження та мінеральних солей.

Амінокислоти – органічні кислоти, що містять одну чи кілька аміногруп, найважливіші азотовмісні речовини в живій клітині. Усі α-амінокислоти (крім гліцину) мають асиметричний α-вуглецевий атом та існують у двох ізомерних формах. Незамінні амінокислоти не синтезуються в організмі вищих тварин і повинні надходити туди з кормами. Для організму продуктивних тварин незамінними є гістидин, ізолейцин, лейцин, лізин, метіонін, фенілаланін, треонін, триптофан і валін. Вони мають бути наявними в кормах для підтримки необхідного азотистого балансу в організмі. Їх дефіцит призводить до порушень обміну речовин, зупинки росту, зниження приростів.

 

Наразі можливі три способи промислового отримання незамінних амінокислот: гідроліз білків рослинного і мікробного походження, мікробіологічний і хімічний синтез. Понад 70% усіх вироблених промисловістю чистих препаратів амінокислот отримують шляхом мікробіологічного синтезу. На другому місці за обсягом виробництва – хімічний синтез.

Технології одержання амінокислот за рахунок гідролізу білків економічно менш вигідні, тому вони не набули великого поширення. Під час мікробіологічного синтезу утворюються L-інокислоти, що є продуктами життєдіяльності спеціально дібраних і відселекціонованих штамів ікроорганізмів, здатних накопичувати в культуральній рідині необхідну кількість амінокислоти. 

 

Коротка характеристика Ліпрот Біо®

задовольняє потреби організму продуктивних тварин в амінокислотах та білках і може використовуватися як кормовий матеріал для виробництва комбікормів, кормових концентратів і добавок для годівлі великої рогатої худоби м’ясного і молочного напрямів продуктивності, коней,свиней, бройлерів та курей-несучок, відповідно до видових і вікових особливостей раціону тварин.

У разі введення в раціон ЛіпротБіо® сприяє максимальному розкриттю генетичного потенціалу тварин, зменшує буферність корму, стимулює зростання приростів, покращуючи цим продуктивність. Основними характеристиками та перевагами Ліпрот Біо® є високий вміст у ньому білка (понад 70%) з одноклітинною структурою, високий коефіцієнт кишкового перетравлення білка (понад 92%) завдяки низькомолекулярній структурі, різноманітний амінокислотний склад із коефіцієнтом стандартизованої перетравлюваності кишечника для амінокислот понад 93%, натуральність та відсутність у його складі генетично модифікованих компонентів.

 

Ефективність застосування Ліпрот Біо®

В умовах промислового свинарства для встановлення ефективності застосування досліджуваної кормової добавки в разі введення її в раціон свиней на прирости та кінцеву якість забійних туш було дібрано генетичну лінію свиней DanBred (Польща). Для експериментальних досліджень вибрали 1500 голів, з яких сформували дослідну та контрольну групи. Маса особин, дібраних для експерименту, становила 22– 25 кг. Утримання тварин на період експерименту здійснювалося в групових станках, параметри мікроклімату відповідали віковим категоріям свиней. Раціон тварин контрольної групи у своєму складі містив генетично модифіковане соєве та рапсове борошно, пальмову та соняшникову олію, які було додано до зернових компонентів. Сою та рапс попередньо піддавали екстракції.

Основними складниками раціону тварин дослідної групи були соєвий шрот, екструдована немодифікована соєва і рапсова макуха, рапсова олія та зернові компоненти з додаванням Ліпрот Біо®. Останній компонент забезпечив високі показники сирого протеїну та лізину, чого не можна було досягти завдяки наявності інших складників раціонів обох груп тварин. Оскільки експеримент також передбачав визначення впливу Ліпрот Біо® на якісні характеристики туш, упродовж нього тварини отримували три типи кормів, з урахуванням їхніх вікових категорій: стартовий, гроверний та фінішний. Компонентний склад зазначених комбікормів було дібрано на основі стандартів, розроблених в інституті фізіології та годівлі тварин Польської академії наук. У раціон тварин різних вікових категорій дослідної групи Ліпрот Біо® було введено в такому співвідношенні (табл. 1).

 

У подальшому перебігу експерименту було встановлено вплив введення Ліпрот Біо® впродовж періоду відгодівлі на основні технологічні характеристики свиней (табл. 2). Показники, представлені в табл. 2, підтверджують доцільність введення Ліпрот Біо® в раціони свиней товарного стада. Водночас, проаналізувавши чисельність падежу свиней у дослідній та контрольній групах тварин, встановили, що зазначені показники також відрізнялися і дорівнювали 0,5 та понад 1,5% відповідно. Цей фактор також підтверджує позитивний вплив досліджуваної кормової добавки на загальний статус здоров’я свиней упродовж відгодівлі.

 

Встановлення ефективності впливу Ліпрот Біо® на якісні характеристики туш

Забій тварин і якість туш оцінювали на основі системи класифікації напівтуш EUROP відповідно до стандарту EUROP PN-A-82001/A1 та вимог Регламенту Ради (ЄС) № 1234/2007, Регламенту Комісії (ЄС) № 1249/2008 на переробному підприємстві ANIMEX FOOD (Польща). Згідно із зазначеним стандартом усі туші поділяють на кілька класів, залежно від вмісту в них м’язової тканини: S – 60% і більше; Е – 55,0–59,9%; U – 50,0–54,9%; R – 45,0–49,9%; O – 40,0–44,9%; P – менше 40,0%. Масову частку цієї тканини в тушах визначають відсотковим співвідношенням поперечнопосмугованих м’язів до загальної маси туші. 

На якісні характеристики туші впливає кількісне співвідношення в ній м’язів, відповідно до класифікації EUROP, а також вагові показники її найцінніших з технологічної точки зору частин: корейки, лопатки, шиї та шинки. Дослідження, проведені в умовах переробного підприємстваANIMEX FOOD, показали: що вища забійна маса туші, то нижчий у ній вміст м’язової тканини (до 55% за класифікацією EUROP). Максимальним він був у свиней за досягнення ними забійної кондиції 100–110 кг. Відгодівля тварин до вагових показників 110–130 кг тенденційно знижувала цінність туш за чинною класифікацією EUROP. На вміст м’язової тканини в тушах мала вплив також і стать забійних тварин (рис.). У свинок вихід м’язової тканини, відповідно до класифікації EUROP, був вищим, про що свідчать дані представленої діаграми. У результаті аналізу туш свиней, отриманих від тварин, яких було використано в дослідженнях впливу на показники приростів Ліпрот Біо®, встановлено зростання виходу м’язової тканини в тушах свиней дослідної групи (табл. 3).

Дані представленої таблиці свідчать, що в тушах тварин дослідної групи отримано понад 50% напівтуш класу S, порівняно з тушами тварин контрольної групи. Також відсутні напівтуші класів R, O та P. Незважаючи на той факт, що забій тварин здійснювали за досягнення ними забійної кондиції 130 кг, у напівтушах свиней дослідної групи відзначено стійку тенденцію до підвищення частки товарних елементів туш завдяки зростанню категорійності останніх. Що вищою була категорія туші за рівнем м’язової тканини, то більшими виявлялись вагові показники її найцінніших частин: корейки, лопатки, шиї та шинки. 

Отже, отримані експериментальні дані свідчать про важливість застосування Ліпрот Біо® як додаткового компонента раціонів у процесі відгодівлі свиней.

Ексклюзивним представником Ліпрот Біо® в Україні є компанія «Біо Формула».

Табл. 1. Вміст компонентів у раціоні свиней дослідної групи

Назва складникаСтартовий раціон
(25–60 кг)
Гроверний раціон
(60–90 кг)
Фінішний раціон
(90–130 кг)
Ліпрот Біо® (%) 1,501,401,30
Пробіотик+
Фітаза+++
Ендо-1,4-β-ксиланаза+++
Ендо-1,4-β-глюканаза+++
Вітамін С+++

Табл. 2. Вплив Ліпрот Біо® на основні відгодівельні характеристики свиней

Показники Контрольна групаДослідна група
Середньодобовий приріст упродовж відгодівлі (г/добу)980,601098,66
Коефіцієнт конверсії корму2,872,427
Середньодобове споживання корму2,8272,690
Тривалість відгодівлі від 25 до 130 кг (діб)108,596
Показник споживання корму (у середньому на голову, кг)301,35254,83

Табл. 3. Класифікаційна характеристика туш свиней відповідно до класифікації EUROP.

Клас напівтушТуші від тварин контрольної групи
(% м’язової тканини)
Туші від тварин дослідної групи
(% м’язової тканини)
S5 — 1558 — 65
E46 — 65 38 — 40
U15 — 121 — 2
R1 — 2
O
P

  • 1

Как биотехнология и продукты ферментации укрепляют иммунную систему птицы.

Сафманнан против сальмонеллы

2 декабря 2020 г.    Время чтения: 5 мин. 

Хотя вакцинация животных помогает сдерживать распространение болезней, использование кормовых добавок с улучшенной ферментацией также может помочь укрепить их кишечную флору и оптимизировать эффективность их иммунной системы. 

Ален Ригги, ветеринар, объясняет, как таким образом можно улучшить самочувствие домашней птицы.

Перед покупкой мяса многих потребителей беспокоят условия, в которых выращивались животные и птица. В рамках процесса постоянного улучшения благополучия животных на фермах были внедрены методы защиты животных от стресса и лучшей профилактики заболеваний. Хотя вакцинация помогает сдерживать распространение болезней, использование передовых пищевых растворов для ферментации также может помочь улучшить кишечную флору животных и оптимизировать эффективность их иммунной системы. 

Мы поговорили с Аленом Ригги, ветеринаром и техническим директором птицеводческого сектора бизнес-подразделения Phileo, чтобы получить последнюю информацию.

Для предотвращения развития заболеваний, связанных с патогенами, на птицефабриках приняты санитарные меры. Основными действиями являются хорошая гигиена площадки, контролируемая плотность животных, время простоя для периодической дезинфекции, а также хорошее качество воды и кормов. 

«Регулярное использование антибиотиков в качестве профилактической меры в питьевой воде для цыплят — плохая идея», — предупреждает Ален Ригги, технический директор птицеводческого сектора бизнес-подразделения. «Это приводит к уничтожению большинства кишечных бактерий, даже непатогенных. 

Таким образом, прием антибиотиков задерживает баланс микрофлоры молодых цыплят на несколько дней, микрофлора играет важную роль барьера против патогенов и должна быть, сформирована полностью в период от 15 дней до 3 недель».

Многократное использование антибиотиков также способствует появлению устойчивых бактерий, что в настоящее время является глобальной проблемой общественного здравоохранения. В результате правила здравоохранения, которые раньше регулировали животноводство, сейчас претерпевают серьезные изменения. В настоящее время основное внимание уделяется естественным процессам, которые поддерживают механизмы биологической защиты животных и сохраняют целостность пищевой цепи.

Баланс и разнообразие кишечной флоры, защита против внешних агрессий.

У домашней птицы есть несколько барьеров, которые позволяют организму ограничивать инфекции до активации иммунной системы. Механические барьеры, физико-химические барьеры и микробиологические барьеры. Эпителиальные клетки, присутствующие в коже, пищеварительном тракте, дыхательной и репродуктивной системах, составляют основу иммунитета. 

«Стенки трахеи и бронхов выстланы эпителиальными клетками с вибрирующими волосками для удаления пылиОни выделяют слизь, способную улавливать и эвакуировать многие патогенные бактерии». 

Эти клетки также секретируют антибактериальные вещества или дефензины (Дефензины (англ. defensin, от англ. defense — защита) — катионные пептиды иммунной системы, активные в отношении бактерий, грибков и многих оболочечных и безоболочечных вирусов).

Со стороны кишечника микрофлора, которая у домашней птицы состоит, среди прочего, из непатогенных Lactobacilli, Firmicutes и Clostridiums, производит молочную и масляную кислоты. Таким образом, он изменяет местный pH и создает среду, неблагоприятную для патогенов. Эта кишечная микробиота, естественным образом присутствующая в слизистых оболочках, также помогает защитить этих сельскохозяйственных животных от патогенов посредством барьерного эффекта:

«Прилипая к слизистой оболочке кишечника, комменсальные, то есть полезные, бактерии кишечной флоры предотвращают путем конкуренции патогенные микроорганизмы, заселяющие кишечник».

Таким образом, существует тесная взаимосвязь между кишечной флорой и иммунитетом кишечного тракта. Следовательно, чем более разнообразна и сбалансирована комменсальная (совместная, сожители) флора у домашней птицы, тем меньше вероятность заражения ею.

 «И чтобы поддерживать здоровье птицефабрик, это разнообразие должно присутствовать в наибольшем количестве животных в партии»  — говорит Ален Ригги.

Дрожжевые фракции, входящие в состав постбиотиков, для предотвращения возможных инфекций.

Применяемые непосредственно в виде порошков в составе комбикормов или премиксов в кормах для птицы, «Дрожжевые фракции улучшенной ферментации могут положительно влиять на состав кишечной микробиоты и усиливать ее барьерный эффект» — утверждает Ален Ригги.

 Для постбиотиков существует несколько способов действия: фракции дрожжей могут «стимулировать рост клеток, производящих кишечную слизь, способствовать росту ворсинок кишечника в высоту или поддерживать плотные контакты между клетками кишечника, чтобы предотвратить проникновение патогенных бактерий». Это улучшает функцию кишечного барьера.

Эти дрожжевые фракции также могут улавливать патогенные бактерии, такие как сальмонеллы, на поверхности которых есть фимбрии или пили, и связываться с ними через один из их основных компонентов — маннан. Затем они образуют комплексы, которые впоследствии выводятся из организма за счет перистальтических движений кишечника. «Этот механизм снижает количество этих кишечных патогенных бактерий на 1-2 log (от 90 до 99%)» — утверждает Ален Ригги. Усовершенствованные добавки для ферментации (дрожжевая фракция) также помогают в борьбе с другими бактериями, такими как Clostridium perfringens, ответственными за некротический энтерит, распространенное бактериальное заболевание у кур.

Постбиотическая дрожжевая фракция Сафманнан для укрепления иммунной системы.

Если, несмотря на все эти препятствия, патоген проникает в организм птицы, клетки иммунной системы возьмут верх над ним. У курей и у млекопитающих, иммунный ответ состоит из двух компонентов. Первый — неспецифический (врожденный) ответ, который возникает при первом контакте с потенциальным патогеном. Второй — адаптивный (клеточный или гуморальный) ответ, который берет верх над врожденным иммунитетом с лимфоцитами. Происходит он из двух специфических органов, среди прочих: вилочковой железы (тимус) и сумки Фабрициуса.

 

Фракции дрожжей могут взаимодействовать с иммунной системой. Их основные компоненты (маннаны и бета-глюканы) благодаря своей химической структуре распознаются рецепторами, присутствующими на поверхности иммунных клеток, таких как макрофаги (большие клетки, полученные из моноцитов крови) наделенные способностью поглощать инородные частицы и дендритные клетки. Они находятся под эпителием кишечника и способны вызывать эвагинации (выход органа из его естественной полости) через этот эпителий для обнаружения патогенов в просвете кишечника. Тогда это конкретное предупреждение иммунной системы. Это взаимодействие с иммунной системой позволяет иммунной системе оставаться начеку и более эффективно и быстро реагировать на вирусную или бактериальную инфекцию.

В этом контексте дрожжевые фракции используются для усиления реакции на вакцину и улучшения защиты животных. На этих фермах эффективность вакцинации доказана: она ограничивает экономические последствия инфекционных заболеваний, позволяя предотвращать и контролировать некоторые высокопатогенные вирусы. Снижая вирусную нагрузку в окружающей среде, он позволяет избежать риска серьезного заболевания домашней птицы, а также снижает вероятность зоонозов и риск заражения людей. Таким образом, улучшение реакции на вакцину с использованием дрожжевых фракций напрямую улучшает производительность фермы и обеспечивает безопасность для здоровья потребителей.

Нимал работает вместе с фермерами, чтобы удовлетворить их потребности и управлять рисками.

«В подразделении Phileo специалисты, прежде всего, пытаются понять, что нужно фермерам, чтобы разработать для них индивидуальные решения с точки зрения профилактического ухода»  — подчеркивает Ален Ригги.  «Независимо от того, подвергаются ли их куры стрессу от бактерий в питьевой воде, от некачественного корма с абразивным сырьем или страдают кишечными расстройствами, от обсемененного патогенами корма, мы предлагаем глобальный подход. Этот подход, основанный на исследовании рисков и управлении ими, чтобы сделать их животных более защищенными и устойчивыми”.

Такой подход также помогает решить проблемы стресса сельскохозяйственных животных и тем самым повысить эффективность кормов. «Благодаря нашим продуктам фермеры могут достичь плановых показателей своей птицы, давая им меньше кормов, что снижает пищевой след их птицефабрик и обеспечивает рост производственных затрат, но также снижает ресурсы, используемые для ведения сельского хозяйства».

Благодаря более чем 170-летним исследованиям и промышленному опыту в области микроорганизмов, Phileo предлагает широкий спектр полезных продуктов, от дрожжевых фракций (в основном используемых в птицеводстве) до живых дрожжей (у жвачных и свиней), а также смешанных растворов бактерий.


  • -

Безопасность зерновой продукции в Украине: анализ и управление рисками на птицефабриках.

Сальмонелла в кормах. Профилактика сальмонеллы.

В последнее время остро стоит вопрос безопасности зерновой продукции. Содержание микотоксинов в зерне и продуктах его переработки, а также зараженность кормов сальмонеллой для Украины является большой проблемой. Вместе с этим остается нерешенным вопрос технического регулирования норм содержания как микотоксинов, так и других опасных для здоровья человека и животных веществ в продовольственном сырье и пищевых продуктах.

Чтобы попытаться найти ответы на все эти и другие вопросы, мы обратились к кандидату биологических наук, аудитору по международным системам качества и безопасности пищевой продукции  Евгении Новожиловой.  

— Какие проблемы безопасности зерновой продукции наблюдаются в мире?

— В первую очередь стоит отметить микотоксины, которые действительно являются проблемой мирового уровня. Согласно данным FAO, около 25% мировых потерь урожая обусловлено именно заражением зерна микотоксинами.

Вторая проблема, требующая обязательного нормирования и определения показателя сальмонеллы в зерне, предназначенного для кормов сельскохозяйственных животных, — это сальмонеллез. Одним из основных факторов риска инфицирования сельскохозяйственных животных является контаминированный корм и условия его хранения. Далее сальмонелла попадает в животноводческую продукцию и заражает потребителей. Ежегодно, к примеру, в США регистрируется от 2 до 4 млн. случаев сальмонеллеза, умирает 100 человек (данные Управления по пищевым продуктам и лекарствам США).

Источник инфекции – продукция животного происхождения (молоко, яйца, мясо птицы). В Украине открытая статистика по болезням пищевого происхождения отсутствует.

— С чем связано ужесточение норм по содержанию микотоксинов в зерновой продукции? 

— Микотоксины вызывают поражение пищеварительной, центральной нервной системы, почек, снижают иммунитет, оказывают канцерогенное действие (раковые опухоли) и разнообразные токсические воздействия на организм человека и сельскохозяйственных животных. Существует комплекс болезней с разнообразной симптоматикой под общим названием «микотоксикозы».

— Насколько остро стоит проблема с наличием микотоксинов в украинском зерне и кормах? 

Украинское зерно и корма отличаются высоким содержанием микотоксинов. Согласно данным компании NSC-Украина (Е.Агеева, 2014), микотоксины, выявленные в кормах свиней на откорме (все регионы Украины), присутствуют в 80% проб, из них зеараленон в 99% (превышение норм в 11% случаев); фумонизин в 30% проб (превышение – в 67% случаев); ДОН (дезоксиниваленол или вомитоксин) в100% проб (превышение норм в 40% случаев).

Афлатоксины, выявленные в кормах бройлерной птицы, достигают 100% (превышающие нормы в 100% случаев); ДОН (вомитоксин) присутствует в 100% проб (превышение нормнаблюдаются 100% случаев).

— На каком уровне на сегодняшний день находится техническое регулирование безопасности зерновых в Украине?

— В международных нормативных документах список загрязняющих веществ для кормов и продукции животноводства составляет около 70 зарегистрированных веществ. Особой проблемой являются микотоксины – продукты обмена плесневых грибов. Количество контролируемых в Украине микотоксинов является меньшим, чем в странах ЕС, а максимально допустимый уровень (МДР) значительно отличается от международных норм как в меньшую, так и в большую сторону. Например, МДР охратоксина А для кукурузы не регламентирован в национальных документах (ДСТУ 4525:2006), а в странах ЕС нормы охратоксина А при 12% влажности составляют 0,25 мг/кг для фуражных зерновых и 0,05 мг/кг для комбикормов (Регламент ЕС 1881/2006; Директива 2002/32/ЕС). МДР зеараленона для зерна пшеницы согласно ДСТУ 3768:2010 норма составляет 1,0 мг/кг; в указанных документах ЕС его норма – 0,1 мг/кг. Кроме того, берется во внимание возраст, вид сельскохозяйственного животного или птицы, период лактации и т.п.

В 2013 году, по данным GAFTA, в зерне кукурузы и пшеницы украинского происхождения трижды были найдено высокое содержание афлатоксина В1; так что EFSA (Европейское агентство по вопросам пищевой безопасности) предложило ужесточить контроль за содержанием микотоксинов в фуражном зерне и кормах при закупках.

Согласно нашим исследованиям, вследствие отличий в агрохимических технологиях, требованиях к компонентам пестицидов и агрохимикатов, номенклатура внесенных средств защиты растений регуляторные национальные и международные документы различается на 2/3. Таким образом, обновление ряда нормативов безопасности для зерна и кормов, а также создание системы государственного токсикологического мониторинга является насущной задачей для обеспечения надлежащего уровня безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов.

— Возвращаясь к проблеме сальмонеллеза, скажите, пожалуйста, в каких видах продукции чаще всего можно обнаружить сальмонеллу?

— Источниками инфекции в первую очередь является продукция животного происхождения: молоко, яйца, мясо птицы. В Украине норма по сальмонелле не введена в национальные нормативные документы для производства грубых кормов с использованием фуражных зерновых, поэтому риск контаминации кормов достаточно высокий. При обследовании стад КРС и продукции животноводства в Украине сальмонеллы обнаруживают у 1-5%; свиней – 3-20%; овец – 2-5%; домашней птицы – более 50%.

Кроме того, в международной практике нормы безопасности фуражных зерновых для сельскохозяйственных животных абсолютно идентичны нормам для продовольственного зерна (FoodandFeedLaw, EC). 

— Насколько нам известно, около десяти лет назад в странах ЕС было много случаев сальмонеллеза. Какая на сегодняшний день ситуация в странах Европейского союза? 

— До 2006 года в странах ЕС насчитывалось примерно 200000 случаев сальмонеллеза. Общий экономический ущерб от сальмонеллеза в то время составлял 3 млрд. евро в год. И только с введением государственного контроля и жесткого мониторинга со стороны уполномоченных органов, страны ЕС справились с данной проблемой.

— Каким Вы видите сценарий развития данной ситуации в Украине? 

— Во всяком случае, отсутствие норм опасных факторов или их несоответствие международным требованиям приведет к тому, что может появиться технический нетарифный барьер торговли на пути увеличения объемов продаж украинского зерна на внешних рынках. На сегодняшний день введены жесткие нормы показателей безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов в мировом сообществе, которые ужесточаются с каждым годом и должны соблюдаться всеми производителями сырья и пищевых продуктов.

Почти уже 10 лет мы говорим о том, что необходима оптимизация ряда показателей безопасности для продовольственного сырья и пищевых продуктов в национальных нормативных документах (ветеринарные препараты, микотоксины, пестициды и т.п.), однако до сих пор пользуемся «Медико-биологическими требованиями и санитарными нормами № 5061 – 89», разработанными еще Минздравом СССР в 1989 г.

В международной практике разработаны нормы безопасности пищевых продуктов, основанные на анализе и управлении рисками. 

— Евгения, расскажите более детально об анализе и управлении рисками на предприятиях.

— В широком понимании, риск – это вероятность возникновения непредвиденных потерь ожидаемой прибыли, доходов, собственности, денег в связи с неожиданным изменением условий экономической деятельности и влиянием неблагоприятных обстоятельств. Источниками риска в сельскохозяйственном производстве являются социально-экономические условия, природно-климатические условия или человеческий фактор. Например, случайные риски (вызванные неблагоприятными погодными условиями, засухой, дождями), риски производства (ненадлежащее ведение процессов, поломки оборудования и т.п.), рыночные (падение цен, падение покупательной способности населения, утрата рынков), социальные, стратегические, финансовые и т.п.

Самое главное, нужно понимать, как можно идентифицировать риск и управлять риском. Управление риском включает в себя три стадии. Первая – это процесс идентификации риска и его оценка, вторая – выбор стратегии эффективного влияния на данный риск и третья – это разработка плана мероприятий и его внедрение с постоянной коррекцией. Для управления рисками необходимо совершить пять шагов: идентификация и установка параметров (в первую очередь необходимо понимать, где проблемы, где слабые звенья в технологиях, процессах или человеческих ресурсах); создание команды экспертов, которая поможет разработать план мероприятий для минимизации или устранения риска; оценка риска с помощью специальных инструментов и методов СМБПП (например, метод экспертных оценок, дерево решений, матрица оценивания рисков, SWOT-анализ и др.); разработка плана мероприятий и последний, заключительный шаг – это внедрение плана мероприятий с постоянной коррекцией в соответствии с меняющимися условиями (моделирование процесса).

Ключевые слова. Сальмонелла, птицеводство, заражение кормов, микотоксины, профилактика против сальмонеллы, контроль уровня сальмонеллы. Сафманнан для контроля уровня сальмонеллы.


  • -

Эффективная борьба с пуллорозом или тифом кур.

Ален Ригги, DVM, международный менеджер по птицеводству, и Бенли Ши, менеджер по птицеводству в Китае.

Отсутствие надлежащего контроля или процедур обеззараживания делает многие племенные куриные стада восприимчивыми к птичьему сальмонеллезу либо в результате заражения окружающей среды, либо между птицами и их молодняком внутри стада. 

Salmonella Pullorum (S. Pullorum ), вызывающая болезнь пуллороз, и Salmonella Gallinarum (S. Gallinarum ), вызывающие брюшной тиф среди домашних птиц, являются двумя основными заболеваниями из группы сальмонелльозов, которые могут серьезно повлиять на здоровье птицы. 

Если оставить их без внимания, эти два заболевания могут нанести значительный экономический ущерб птицеводству из-за диареи, плохого роста, потери веса и, возможно, смерти. Выжившие куры могут стать носителями, поэтому эти заболевания могут передаваться потомству в период яйцекладки. В прежних методах борьбы антибиотики использовались как для профилактики, так и для лечения, но увеличение числа штаммов с множественной лекарственной устойчивостью означает, что необходимо разработать другие, более экологически безопасные решения. 

Полисахариды дрожжей (дрожжевая фракция), естественный и высокоэффективный иммуномодулятор, способствует сокращению использования антибиотиков в птицеводстве. Улучшение промышленных производственных процессов теперь можно производить при помощи добавки Safmannan, (высококачественная дрожжевая фракция или постбиотик postbiotic). 

Исследование, опубликованное в Poultry Science от Zhou и др., 2019 показано, что Safmannan  уменьшает популяцию Salmonella Pullorosis и Salmonella Gallinarum, улучшает здоровье кишечника и тем самым снижает вероятность Salmonella колонизировать кишечник птицы.

В этом исследовании 160 цыплят суточного возраста были разделены на группы A и B, а также группы C и D, которые служили контрольными группами с заражением, но без лечения, без заражения и без лечения, соответственно. В течение эксперимента который длился 42 дня, группа А получала общий рацион (без каких — либо антибиотиков) с добавлением Safmannan  при 250 г / т корма, группа В — получала такой же рацион как и группа А, но добавили органическую кислоту (Acidipure, 1,5 мл / Л) добавляли в питьевую воду, а группы C и D получали тот же основной рацион без каких-либо добавок. 

Через семь дней цыплята в группах A, B и C были равномерно разделены на две подгруппы. Группы A1, B1 и C1 перорально заражали 0,5 мл S. Pullorum (2,83 × 10 8).КОЕ / птицу), а группы А2, В2 и С2 перорально заражали 0,5 мл S. Gallinarum (2,0 × 10 9 КОЕ / птицу). 

Птиц ежедневно взвешивали и наблюдали за клиническими признаками. Через 1, 2, 3, 4 и 5 недель после заражения птиц тестировали на антитела к S. Pullorum и S. Gallinarum, используя тесты агглютинации на планшете. Через 42 дня птиц забивали, взвешивали и вырезали органы в асептических условиях. Клоакальные мазки, слепая кишка, ее содержимое и образцы печени использовали для культивирования зараженных штаммов сальмонелл .

Птицы в зараженных, необработанных контрольных группах имели белый понос, демонстрировали слабый рост и слабость, а при вскрытии у этих птиц наблюдались печень с некротическими белыми очагами, а также размягченное сердце с перикардиальным выпотом. Птицы которые употребляли Safmannan группы (А1) были клинически нормальными и не наблюдалось никаких повреждений в печени.

Poultry Poulorum Disaease phileo

Инфекция сальмонеллы отрицательно сказывается на росте птиц, полагают, что это происходит из-за сильных воспалительных реакций в слизистой оболочке кишечника, которые связывают излишки питательных веществ для борьбы с инфекцией, а не для нормального роста. 

Группа с заражением S. Pullorum патогенных бактерий и с добавлением Safmannan весили значительно больше, чем те, которым добавляли органические кислоты, а также больше тех которые употребляли просто основной рацион.

Птицы, заражённые S. Gallinarum и с добавлением в рацион добавки Safmannan, или органической кислотой в обоих случаях вес был больше, чем контрольные птицы. Таким образом можно полагать что, Safmannan  улучшает конверсию корма, на фоне снижения веса в контрольных группах, вызванного инфекцией бактерий  Salmonella.

Тесты на агглютинацию на пластинах широко используются для оценки птицефабрик на наличие пуллороза и птичьего тифа в Китае. Эти тесты считаются необходимыми для молодки перед яйцекладкой, чтобы гарантировать отсутствие яиц которые могут быть заражены S. Pullorum и S. Gallinarum. 

Также проводились тесты на исследование количества антител. Выявили что добавка Сафманнан способствует их увеличению.

 


  • -

Сафманнан нейтрализует негативное воздействие кишечной палочки на домашнюю птицу.

Авторы: Лорин Фэвр . Phileo Lessafre Уход за животными.

Отобранная фракция дрожжей Safmannan® помогает противодействовать негативному воздействию E. coli на домашнюю птицу: от тестов in vitro до сельскохозяйственных работ.

Введение

К птичьим колибактериозам относятся различные инфекции, вызываемые птичьим патогенным микроорганизмом Escherichia coli (E. Coli). E. coli является частью здоровой и сбалансированной микрофлоры кишечника цыпленка. Однако интенсивные производственные условия могут привести к росту популяции кишечной палочки и развитию инфекций.

Плохое управление хозяйством в сочетании с несбалансированной микрофлорой и / или низкой эффективностью иммунной системы может увеличить вероятность этих инфекций. Эти инфекции несут ответственность за значительные экономические потери домашней птицы в результате снижения зоотехнических показателей, болезней и связанных с ними затрат на лечение, осуждений и смертности.

В 2013 году экономический ущерб от синдрома перитонита, вызванного кишечной палочкой, в системе птицеводства Нидерландов оценивался в 3,7 миллиона евро (*).


Сафманнан®, отобранная фракция дрожжей, как известно, снижает негативное воздействие кишечной палочки на птицеводство.

Safmannan® обладает способностью связывать грамотрицательные бактерии и помогает сбалансировать микрофлору кишечника.

E-coli — это грамотрицательные (грамотрицательные) бактерии. У этих бактерий есть фимбрии, нитевидная белковая структура с адгезином на конце. Адгезин чувствителен к маннозе и может прилипать к богатой маннозой эпителиальной поверхности кишечника. Благодаря высокому содержанию β-глюкана и маннанов выбранная фракция дрожжей Safmannan® может взаимодействовать с грамотрицательными бактериями.

Методология in vitro (1) подчеркивает способность сафманнана связывать грамотрицательные бактерии (кишечную палочку или сальмонеллу). В этом тесте связывание Safmannan® и E.coli наблюдали с помощью сканирующей электронной микроскопии. Более того, метаанализ (2) 5 исследований in vitro , в которых оценивалась связывающая способность Safmannan® с различными серотипами E.coli, может подчеркнуть, что он был особенно эффективен в отношении семейства ETEC. Изоляты E.coli, собранные в этом семействе, происходили от домашней птицы.

В результате Safmannan® помогает сбалансировать микрофлору кишечника. Исследование, проведенное в Китае (3) на кур-несушках, выращиваемых с разной плотностью, показало, что популяция E. coli в кишечнике кур значительно уменьшилась при добавлении Safmannan® по сравнению с группой положительного контроля с высокой плотностью. Параллельно высота ворсинок и глубина крипт поддерживались на уровне отрицательного контроля (низкая плотность).


Дрожжевая фракция ослабляет воспаление кишечника и дисфункцию барьера, вызванную заражением кишечной палочкой .

Загрязнение кишечной палочки обычно усиливает воспаление и проницаемость кишечника, а также нарушает барьерную функцию кишечника. Это в основном связано с активацией сигнального пути TLR4 и TLR4 / NF-κB, которые приводят к секреции провоспалительных цитокинов и приводят к повреждению кишечного барьера. Как следствие, ухудшаются характеристики птиц.

Wang et al. (2016), сообщили, что выбранная фракция дрожжей помогает поддерживать хороший кишечный барьер, уменьшая воспаление, вызванное заражением кишечной палочкой . Бройлеры, получавшие Safmannan® и зараженные E.coli, показали значительно более низкую экспрессию TLR4 и NF-? B по сравнению с зараженными бройлерами, которым не вводили добавку (4).

Они также наблюдали лучшую экспрессию белка плотных контактов, когда птицам давали Safmannan®. Эти результаты соответствуют Shao et al. (2013) наблюдение. Они подчеркивают способность β-глюкана, экстрагированного из Saccharomyces Cerevisiae, повышать экспрессию мРНК окклюдина в тощей кишке птиц, зараженных SalmonellaTyphimurium.

При повреждении кишечного барьера эндотоксин, поступающий из клеточной стенки грамотрицательных бактерий, может попадать в кровь. Другие компоненты, обнаруженные в крови, такие как диаминоксидаза, могут указывать на нарушение кишечного барьера. За счет улучшения целостности кишечника добавка Safmannan® вызвала меньшее высвобождение в сыворотке эндотоксинов и диаминоксидазы (5), что свидетельствует о лучшей проницаемости кишечника у птиц, зараженных кишечной палочкой (Wang et al., 2016).


Safmannan® помогает контролировать смертность птиц, зараженных кишечной палочкой.
Связывая грамотрицательные бактерии и уменьшая воспаление кишечника, отобранная фракция дрожжей поддерживает защиту кишечника при заражении птиц кишечной палочкой.

Последние полевые данные , поступающие из Европы показали преимущества использования Safmannan® для уменьшения E.coli давления в кур — несушек и селекционеров ферм. После пика вспышки кишечной палочки на этих фермах наблюдался резкий дневной уровень смертности. Фермеры следовали специально разработанной программе в течение трех недель, чтобы попытаться контролировать смертность птиц: Safmannan® с добавкой 2 кг / т (6, 7) или 2,5 кг / т (8) в течение 1 недели; затем 1кг / т в течение 1 недели; затем обычная дозировка 250 г / т.

Они наблюдали снижение уровня смертности в течение 48 часов после приема добавок без использования какого-либо лечения, такого как антибиотики.

Вывод

Загрязнение кишечной палочки вызывает воспаление кишечника и, в определенной степени, нарушение работы кишечника, что приводит к снижению продуктивности и высокой смертности домашней птицы. В пробирке и в естественных условиях исследования показывают способность Safmannan®, чтобы уменьшить риск , связанный с развитием E.coli патологий. Выбранная фракция дрожжей связывает грамотрицательные бактерии, помогает уравновесить микрофлору кишечника и избежать кишечника. Его способность модулировать иммунитет помогает также повысить сопротивляемость птицы и противостоять давлению кишечной палочки .


  • -

Производительность несушки.

 

Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - Яйцо.jpg

Цель содержания несушки – произвести 500 яиц на курицу к 100-недельному возрасту. Такой темп выращивания создает постоянный стресс для птиц из-за того, что вместе с яйцами интенсивно выводится из организма протеин, жир и энергия.

Это приводит к хроническому физиологическому воспалению. Некоторые бактерии, такие как кишечная палочка, могут получать пользу от такого состояния кишечника, размножаясь и негативно влияя на состояние кишечника.

Учитывая тот  факт, что 70% потенциала иммунной системы птиц сосредоточено в кишечнике, малейший энтерит может повлиять на яйценоскость и сделать птиц более чувствительными к болезням. Поддержание хорошего здоровья кишечника важно для преобразования  корма в яйца и защиты прибыли птицефабрик.


  • -

Включение дрожжевой фракции в корма с/х птицы эффективное решение, позволяет сократить применение антибиотиков.

Автор статьи: Доктор Ален Риджи.Автор статьи Доктор Ален Риджи

Глобальный менеджер по птицеводству (компания Phileo by Lesaffre).

Ален Риджи окончил Ветеринарный Университет в г. Мезон-Альфор, Франция, присвоена степень Доктор Ветеринарной медицины.

Является действующим Членом Французской Национальной Ветеринарной школы Alfort, одной из самых известных ветеринарных школ в восточной Европе (г. Мезон-Альфор, Франция).

Имеется дополнительная спецификация в области «Разведение и кормление птиц» (г. Плуфраган, Франция). Специалист в области физиологии и иммунологии птиц. Долгое время занимался изучением вопросов сальмонеллеза и клостридиоза.

Опыт работы в MSD Animal Health в качестве Технического специалиста по птицеводству для Европы, Северной и Западной Африки.

С 2014 г. по сегодняшний день является Глобальным менеджером по птицеводству в компании Phileo by Lesaffre, при этом консультирует крупные птицеводческие комплексы в США, Европе, Бразилии, Китае, Турции, Малайзии и других странах.

В то время как применение таких традиционных ветеринарных средств, как антибиотики, все чаще подвергается сомнению, было показано, что фракции дрожжей могут стать полезным дополнением к рационам питания птиц, способствуя поддержанию здоровья кишечника и высоких темпов роста.

Когда речь идет о преобразовании дорогих кормов в мясо, наиболее важным органом в данном процессе является кишечник. Генетические адаптации кроссов, позволили увеличить потребление корма домашней птицей. В результате возросло количество ингредиентов, служащих субстратом для развития патогенных бактерий. При этом, доля питательных веществ, абсорбируемых кишечником бройлеров и других птиц уменьшается, что приводит к задержкам в развитии и наборе массы. Снижение продуктивности, обусловленное хроническим воспалением кишечника из-за действия патогенных бактерий, а также других стресс-факторов подчеркивает, насколько важным является здоровье пищеварительной системы птицы для экономического успеха отрасли в целом.

Традиционно, для профилактики и лечения заболеваний сельскохозяйственных птиц, используют антибиотики, способствующие поддержанию максимального уровня здоровья и продуктивности. Однако, все больше и больше потребителей, а также переработчиков желают, чтобы мясо птицы поступало с ферм, на которых использование антибиотиков сведено к минимуму или вообще исключено.

Начиная с 2006 года в европейских странах применение антибиотиков в качестве стимулятора роста (AGP) – запрещено, при этом также снижен и уровень их использования в профилактических целях. Тем не менее, для поддержания результативности антибиотиков в период, когда больные животные действительно нуждаются в лечении, необходимо предпринимать определенные меры, направленные на сохранение эффективности использования антибактериальных препаратов в будущем.

Как правило, антибиотики применяют в результате нарушения профилактических мер. Хороший менеджмент, высокий уровень биозащиты, качественные корма и соблюдение ряда других условий позволят предотвратить физиологические расстройства, способствуя выращиванию более здоровых куриц и других сельскохозяйственных птиц, устойчивых к заболеваниям и, следовательно, не нуждающихся в антибиотиках.

Одной из таких профилактических мер, повышающих устойчивость домашних птиц — является включение в корма дрожжевой фракции.

Положительный эффект на здоровье кишечника.

Бройлеры и несушки весьма продуктивные животные, и хорошее состояние кишечника имеет очень важное значение для максимально эффективного использования кормов. На 70 % возможности иммунной системы птицы сконцентрированы вокруг или внутри кишечника (лимфоидная ткань, ассоциированная с кишечником (GALT), Пейеровы бляшки, селезенка, печень, фабрициева сумка), отсюда и становится понятным почему целостность кишечника будет оказывать положительный эффект на иммунный статус птицы и, соответственно, на продуктивность в целом.

Дрожжевую фракцию СафМаннан, производство компании Phileo by Lesaffre, получают путем аутолиза и очистки специфического штамма Saccharomyces cerevisiae. СафМаннан вводят в составе кормов, так как он оказывает благоприятный эффект на здоровье кишечника и иммунный статус сельскохозяйственных птиц. Полноценный контроль всех процессов производства гарантирует получение однородного продукта со сбалансированным составом, включающим в себя маннаны, и бета-1,3/1,6-глюканы, оказывающие положительное воздействие на состояние кишечника птицы.

Проведенные исследования показывают, что применение продукта СафМаннан в составе кормов позволяет сохранить длину кишечных ворсинок в условиях заражения птиц клостридиями (Clostridium) по сравнению с контрольной группой. Благодаря контролю высвобождения определенных провоспалительных цитокинов данный продукт снижает влияние воспаления на слизистую кишечника, сохраняет длину ворсинок, способствуя поддержанию оптимального уровня всасывания основных питательных веществ из кормов. Еще один положительный эффект заключается в уменьшении глубины кишечных крипт и увеличении соотношения длины ворсинок к глубине крипт. Этот показатель является индикатором хорошего состояния здоровья кишечника (Рис. 1).

СафМаннан способствует сохранению длины кишечных ворсинок

Рис.1. СафМаннан способствует сохранению длины кишечных ворсинок в условиях заражения (Abudabos et. el., 2013)
Длина ворсинок (% по сравнению с контрольной группой) по прошествии 30 дней.

Защита клеточной стенки от патогенов

В одном из исследований было продемонстрированно влияние добавки СафМаннан на пролиферацию бокаловидных клеток кишечника. Бокаловидные клетки секретируют слизь необходимую для защиты клеточной стенки. У домашних птиц, получавших корм с добавкой СафМаннан, обнаружили в три раза больше таких клеток, по сравнению с контрольной группой, не получавших кормовую добавку. Грамотрицательные бактерии обладают способностью прикрепляться к стенке кишечника при помощи фимбрий, являющихся специфическими антигенами. Данные антигены связываются с маннанами, покрывающими поверхность эпителия кишечника. Так как в состав продукта СафМаннан входит не менее 20 % маннанов, бактерии притягиваются и соединяются с ними. Posadas и соавт. (2017) в своих исследованиях показали, что данный продукт связывал 98% исследуемых штаммов Salmonella Typhimurium, используемых при проведении опыта. Более того, авторы отмечали связывание 75 % Clostridium perfringens, при том, что данные грамположительные бактерии не имеют фимбрий. Механизм действия в отношении грамположительных бактерий пока до конца не ясен, но исследования показали, что включение в состав кормов фракций дрожжей, помогает снизить давление, оказываемое патогенными бактериями в кишечнике и ограничить их отрицательный эффект на состояние пищеварительной системы.

Влияние на иммунную систему.

Здоровье кишечника тесно связано с иммунной системой птицы. Чем более активна иммунная система, тем лучшую защиту от патогенов она обеспечивает. Кормовая добавка СафМаннан способствует укреплению иммунной системы птиц. Кроме маннанов в состав данного продукта входят такие важные компоненты как бета-глюканы. Вместе с маннанами бета-глюканы распознаются рецепторами дендритных клеток и макрофагов, что обеспечивает более быструю реакцию адаптивной иммунной системы на патогены.

В результате у бройлеров, несушек и остальных птиц повышается иммунный ответ на вакцинацию. Gomez-Verduzco и соавт. вакцинировали бройлеров живой вакциной против ньюкаслской болезни в возрасте 10 дней, затем проводили исследование крови – через одну и две недели после вакцинации. Титр антител оценивали при помощи РТГА. Через две недели после вакцинации (в возрасте 24 дней) в группе, получавшей корм с добавкой СафМаннан, был показан значительно более мощный иммунный ответ (Рис.2).

Лучший иммунный ответ на вакцинацию у птиц

Рис.2. Лучший иммунный ответ на вакцинацию у птиц, получавших СафМаннан в качестве кормовой добавки (Gomez-Verdusco et. el., 2009)
Титры антител (log2) против болезни Ньюкасла*

В зависимости от обстоятельств, надлежащий мониторинг и оптимальное управление фермой будут способствовать сокращению стресс-факторов и устранению проблем, связанных со здоровьем сельскохозяйственных птиц в производственный период.